Regulamin

§ 1. DEFINICJE

1.1. Usługodawca - ProGrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-512 Poznań, przy ul. Pamiątkowa 2/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351856, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7811849129. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@progrupa.com. Numer telefonu Usługodawcy: 0 880 50 55 50. Adres strony internetowej (serwisu internetowego) Usługodawcy: http://management.spoorter.com.

1.2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usługi, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, które w jakikolwiek sposób korzystają z Usługi.

1.3. Usługa – płatna lub nieodpłatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegająca na udostępnianiu Klientowi aplikacji pod nazwą „spoorter.com” służącej do zarządzania imprezą sportową. Usługa jest nieodpłatna tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Usługodawcę.

1.4. Konto – wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy, w którym zapisywane są dane, w tym dotyczące Klienta, do których Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym Usługodawcy przy użyciu loginu (którym jest adres email Klienta podany w toku rejestracji w serwisie internetowym Usługodawcy) i hasła.

1.5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot Usługę, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, w przepisach polskiego prawa.

1.6. Cennik - załącznik do niniejszego regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Usługi.

1.7. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. Konto Organizatora – konto prowadzone dla Użytkownika przez ProGrupę w Serwisie spoorter.com pod unikalną nazwą będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Serwisu spoorter.com  w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez ProGrupę w ramach Serwisu spoorter.com.

1.9. Rejestracja – procedura zakładania Konta Użytkownika w Serwisie spoorter.com, dokonywana przez Użytkownika poprzez wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Serwisu spoorter.com.

1.10. Domena – domena internetowa, w której dostępna jest strona prezentacyjna imprezy sportowej. Domeną jest wybrana przez Użytkownika podczas Rejestracji subdomena stanowiąca pochodną domeny spoorter.com (lub innej udostępnianej przez ProGrupę lub jej partnerów domeny internetowej) albo domena internetowa wskazana przez Użytkownika.

1.11. Panel Administracyjny – część Oprogramowania dostępna w ramach Konta Organizatora zawierająca zbiór narzędzi umożliwiających administrowanie i zarządzanie Imprezą sportową.

1.12. Strona imprezy sportowej – cześć Oprogramowania dostępna w ramach Konta Organizatora pozwalająca na prezentację wybranych przez Użytkownika treści generowanych i zarządzanych w Panelu Administracyjnym.

1.13. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu spoorter.com.

§ 2. ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Na podstawie Umowy zawartej z Klientem, Usługodawca umożliwia Klientowi korzystającemu z Usługi:

2.1.1. pracę w aplikacji „spoorter.com” służącej do zarządzania imprezami sportowymi poprzez tworzenie listy zawodników, tworzenie listy wyników, prezentację imprezy sportowej zawodnikom na Domenie, udostępnianie panelu innym użytkownikom, którzy zostali dołączeni przez Klienta do listy użytkowników. Szczegółowy opis dostępnych funkcjonalności Usługi znajduje się pod adresem: http://management.spoorter.com/opis-systemu.

2.1.2. zapisywanie danych w bazie danych Usługodawcy, w tym ze wskazaniem, czy takie dane mają charakter prywatny, czy publiczny (szerzej na ten temat na stronie: http://management.spoorter.com);

2.1.3. korzystanie z bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną lub telefoniczną w zakresie dotyczącym korzystania przez Klienta z Usługi. Pomoc dostępna jest pod adresem mailowym: help@spoorter.com, z poziomu formularza dostępnego na stronie http://management.spoorter.com oraz pod numerem telefonu Usługodawcy: 0 880 50 55 50, a dla zalogowanych Klientów także po skorzystaniu z zakładki ‘Pomoc’. Z bezpłatnej pomocy nie mogą korzystać Klienci, którzy korzystają z Usługi nieodpłatnie.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

3.1. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta z Usługi wskazane są przez Usługodawcę pod adresem: http://management.spoorter.com.

§ 4. REJESTRACJA W SERWISIE USŁUGODAWCY; ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY; PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi jest rejestracja Klienta w serwisie internetowym Usługodawcy – management.spoorter.com, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przez Usługodawcę w serwisie w celu ułatwienia Klientom rejestracji, w tym założenie Konta przez Klienta. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym, danych w toku rejestracji i zakładania Konta.

4.2. W toku rejestracji w serwisie Usługodawcy Klient ustala swój login oraz znane jemu wyłącznie hasło. Login, którym jest adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, stanowi jego unikalną nazwę identyfikującą Klienta w serwisie Usługodawcy. Hasło Klienta zostaje przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych wprowadzanych przez Klienta w ramach Konta i w toku korzystania przez Klienta z Usługi.

4.3. Adres poczty elektronicznej podany jako login, oprócz identyfikacji Klienta w serwisie internetowym Usługodawcy, służy również do elektronicznej komunikacji Usługodawcy z Klientem.

4.4. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Czynności tej dokonuje się za pośrednictwem Konta.

4.5. Usługodawca zwraca uwagę, że Klienci powinni chronić swoje hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanych. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie przechowuje w swojej bazie haseł Klientów, a jedynie wynik ich przetworzenia za pomocą metod kryptograficznych, stąd nie dysponuje możliwością ich odtworzenia.

4.6. W trakcie rejestracji, a także później, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda niniejsza może być w każdym czasie przez Klienta odwołana bez wpływu na świadczoną Usługę. Informacja o udzielonych przez Klienta zgodach przechowywana jest na Koncie Klienta.

4.7. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi, tj. z chwilą pierwszego zalogowania się Klienta na Koncie, przy użyciu loginu i hasła Klienta. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, w przepisach polskiego prawa. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że możliwość korzystania przez Klienta z Usługi, w tym długość okresu przez jaki możliwe jest korzystanie z Usługi, zależy od rodzaju pakietu wykupionego przez Klienta (zob. § 5 niniejszego regulaminu oraz Cennik).

4.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Klient zobowiązany jest do niekorzystania z serwisu internetowego Usługodawcy oraz aplikacji „spoorter.com” w sposób zakłócający ich funkcjonowanie, jak również zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak:

4.8.1. rozsyłanie lub umieszczanie w ww. serwisie lub aplikacji niezamówionych informacji handlowych,

4.8.2. korzystanie z Kont innych Klientów, chyba że inny Klient udostępnił im w dopuszczalnym zakresie dane ze swojego Konta,

4.8.3. czynności mające na celu wejście w posiadanie haseł i loginów innych Klientów.

4.9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

4.9.1. usunięcie przez Klienta swojego Konta poprzez użycie przycisku „Usuń swoje Konto”, dostępnego w serwisie dla zalogowanych Klientów,

4.9.2. złożenie Usługodawcy przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej (e-mail) albo ustnie,

4.9.3. nieuiszczenie przez Klienta wynagrodzenia za korzystanie z Usługi w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od daty wymagalności takiego wynagrodzenia.

4.10. Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym ograniczyć lub całkowicie pozbawić Klienta prawa korzystania z Usługi (poprzez zastosowanie blokady albo usunięcie Konta Klienta) w przypadku naruszenia przez Klienta: zasad określonych w niniejszym Regulaminie, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich. W przypadku Klientów będących Konsumentami, warunkiem takiego działania Usługodawcy jest uprzednie, dwukrotne, bezskuteczne wezwanie Klienta do zaprzestania takiego działania w ciągu każdorazowo 7 (siedmiu) dni od przesłania odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany jako login. W stosunku do Klientów będących Konsumentami Usługodawca deklaruje korzystanie z ww. uprawnień jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności gdy komunikacja z Klientem nie powoduje zmiany obiektywnie nagannych zachowań Klienta.

4.11. W razie rozwiązania Umowy, w jakimkolwiek trybie i przez którąkolwiek ze Stron, lub wygaśnięcia Umowy, w sytuacji, gdy Klient opłacił z góry okres korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi. Postanowienie objęte zdaniem poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Klientów będących Konsumentami, którym zawsze przysługuje prawo do zwrotu takich środków pieniężnych, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres zamieszkania.

§ 5. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY

5.1. Wynagrodzenie Usługodawcy, płatne przez Klienta z tytułu korzystania przez niego z Usługi, określony jest w załączniku do regulaminu.

5.2. Klient nabywa czasowy dostęp do Usługi, której zakres zależy od wybranego przez Klienta pakietu, poprzez uiszczenie wynagrodzenia za taki pakiet, zgodnie z Cennikiem. Wykupiony pakiet obowiązuje od dnia zaksięgowania płatności przez Usługodawcę i uaktywnia albo przedłuża okres możliwości korzystania przez Klienta z Usługi o dany okres określony w Cenniku, licząc od aktualnej daty zakończenia bieżącego okresu możliwości korzystania przez Klienta z Usługi lub od daty zaksięgowania płatności, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

5.3. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz określonego Klienta wystawiana jest faktura VAT.

5.4. Płatności z tytułu korzystania z Usługi, Klienci mogą dokonywać w następujący sposób, korzystając z opcji dostępnych w dziale Ustawienia (moduł płatności):

5.4.1. przelewem bankowym,

5.4.2. za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.pl,

5.4.3. za pośrednictwem internetowego serwisu PayPal.

5.5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługę w wersji podstawowej, z pewnymi ograniczeniami funkcjonalności opisanymi na stronie http://management.spoorter.com. Klienci korzystający z wersji podstawowej Usługi nie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, o jakiej mowa jest w § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu.

5.6. Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika w trybie określonym dla zmiany niniejszego Regulaminu (§ 8 ust. 2 niniejszego regulaminu).

§ 6. REKLAMACJE

6.1. Jeżeli zdaniem Klienta Usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, Klient jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu). Usługodawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała (a) dokładne oznaczenie Klienta, (b) możliwie dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) ewentualne wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Usługodawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Usługodawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

6.2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

7.2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem bez podania przyczyny i wymaga wysłania oświadczenia na piśmie, przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu.

7.3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 8. TRYB ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym Usługodawcy, pod adresem http:/management.spoorter.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej http://management,spoorter.com z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian, tj. zamówienia Klientów będą realizowane na zasadach dotychczasowych, a płatności będą obejmowały okresy wskazane w regulaminie, w tym w Cenniku, przed datą zmian. O powyższych zmianach niniejszego regulaminu Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych zapisanych w serwisie internetowym Usługodawcy, oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem uprawnień Usługodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.

9.3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z Umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie niniejszego regulaminu, a także w związku z interpretacją postanowień niniejszego regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami; w takim przypadku znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa).

9.4. Każdy Klient ma prawo pobrać treść niniejszego regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://management.spoorter.com i zapisać go na własnym nośniku.

§ 10. ZAŁĄCZNIKI

A. Cennik